Biyokütle Enerji Santrali

Oltan Köleoğlu Enerji olarak fındık kabuğu, ayçiçeği sapı, mısır sapı ve odun talaşının yakılması ile enerji üretimi üzerine projeler üzerinde çalışmaktayız. Bu teknoloji, belirtilen kaynaklardan verimli bir şekilde enerji üretilmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda kalkınmaya, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla değer katmaktadır. Projelerimiz, Giriş/Çıkış parametrelerini dengeleyerek yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapacaktır.

Biyokütle enerjisi sektöründeki üretim portföyümüz Trabzon’da 10MWe kapasiteli proje ve Çorum-Mecitözü 5 MWe kapasiteli projeyi içermektedir. Oltan Köleoğlu Enerjiolarak 2023 yılı sonunda hedefimiz 100 MWe kapasiteye ulaşmaktır.

Biyokütle Enerji Santrali Nedir?

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genel olarak güneş enerjisini fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların, belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da tanımlanabilir.

Biyokütle terimi, tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı ile yakıt olarak kullanılabilen bitkisel maddelerin tamamı veya bir kısmından oluşan ürünleri ve aşağıda belirtilen yakıt olarak kullanılan atıkları kapsar:

  • Tarım ve ormancılık ürünü bitkisel atık
  • Ürün işlemeden açığa çıkan bitkisel atık
  • Mantar atığı
  • Ahşap koruyucuları ve kaplamaları ile inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan odunsu atıklar

Biyokütle enerjisi; yetiştiriciliğe dayalı olduğu için yenilenebilir, çevre dostu, yerli ve yerel bir kaynak olarak önem kazanmaktadır. Klasik biyokütle enerjisi, geleneksel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan artıklarından oluşur. Klasik biyokütle enerji kullanımının temel özelliği, ilkelden gelişmişine kadar çeşitli yakma araçları ile biyokütle materyalden enerjinin direkt yanma tekniği ile elde olunmasıdır. Sanayileşmemiş kırsal toplumlarda kullanımı yaygındır. Modern biyokütle kaynakları, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı ürünleri, tarım kesiminin bitkisel artıkları ve hayvansal atıkları, kentsel atıklar, tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanır. Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji gereksinimini, çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan belki de en önemlisi biyokütle enerjisidir.

Güneş enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmış enerjiye dönüşümü, insan yaşamı için esastır. Fotosentez yoluyla enerji kaynağı olan organik maddeler sentezlenirken, tüm canlıların solunumu için gerekli olan oksijeni de atmosfere verir. Üretilen organik maddelerin yakılması sonucunda ortaya çıkan karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, karbondioksit salınımı açısından korunmuş olacaktır.

Görüldüğü gibi, bitkiler yalnız besin kaynağı değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji kaynaklarıdır. Bitkilerin gelişmesi için kullandığı kaynaklar, genelde karbondioksit, su ve güneş ışığıdır. Bunların bitki tarafından birleştirilerek, madde ve oksijene dönüşmesi, fotosentez olarak adlandırılır.

Günümüzde biyokütle enerjisini gündeme getiren gerekçeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Fosil kökenli yakıtların neden olduğu çevre kirliliğini azaltmak
  2. Egzoz emisyonlarının sağlık açısından risklerini en aza indirmek
  3. Enerji güvenliği sağlamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak
  4. Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak
Biyokütle, alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesikli olmayan güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez yolu ile sürekli karbon depolayabilen bir kaynaktır. Biyokütle kullanılarak farklı ihtiyaç alanlarına yönelik katı, sıvı ve gaz formlarında değişik enerji ürünleri elde edilebilmektedir. Biyokütle enerjisinin kolay depolanabilir olması da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj sağlamaktadır.